Slide1

กลุ่มรายชื่อผู้สมัคร

กลุ่มรายชื่อผู้สมัคร

 

  • อัตราเงินปันผล ประจำปี 2561 คือ 6.00 % (ดูรายละเอียดในหัวข้อข่าวประกาศ)
  • อัตราเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561 คือ 7.80 % (ดูรายละเอียดในหัวข้อข่าวประกาศ)

 

 

  • งานอนุรักษ์พลังงาน

 

 


ภาพข่าว 1

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับค่าสินไหมทดแทนกรณีคู่สมรสสมาชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จากบริษัท AIG ประกันภัย จำนวน 500,000 บาท มอบให้แก่ คุณสมใจ แสงฮาด

ดาวน์โหลด.png

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร


banner2


 

โฆษณา